Вход в системата: 
 
» Начало » Продукти
Каталог по години
ПАКС КОРПОРАЦИЯ ЕООД
    ФИРМЕНА ПОЛИТИКА


БИЗНЕС ПОДХОД,
РЕАЛИЗАЦИЯ,
ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТPAX CORPORATION LTD
   CORPORATE POLICY


BUSINESS APPROACH,
IMPLEMENTATION,
FINANCIAL STABILITY

ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2018/2019 - е-mail - eлектронна поща за консултански услуги

2018,2019 г.

 

 

“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

 

гр. София, бул. “Васил Левски” 94

 

 

            Уважаеми абонати,

            Две десетилетия ние предоставяме услуги от най-високо качество. Стремим се към най-доброто и желаем най-доброто, така както и Вие.
            Имам удоволствието да предоставя на Вашето внимание: 

            “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2018/2019 г.” – абонамент за електронна поща за актуални консултантски услуги.
            От датата на абонамента до края на месец май 2019 г. на посочена от Вас електронна поща, чрез е-
mail съобщения с прикачен файл или прикачени файлове ще Ви информираме с актуални коментари за текущите промени в данъчното и осигурително законодателство, както и за проблеми и казуси по прилагането на данъчното и осигурителното законодателство. Към датата на абонамента ще Ви предоставим  и консултациите, разработени до момента.

Цената на абонамента “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2013/2014 г.” - електронна поща - е-mail съобщения с актуални коментари за прилагане на данъчното и осигурително законодателство е 407.50 (четиристотин и седем лева и петдесет стотинки) плюс 81.50 (осемдесет и един лева и петдесет стотинки) ДДС или 489.00 (четиристотин осемдесет и девет лева) с включен ДДС.

 

 

                                              УПРАВИТЕЛ:

                                                           /АЛЕКСАНДЪР КОЛЧЕВ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ
за изданията на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

 

Получател:…………………….       

…………………………………                        До

Адрес по съдебна регистрация:            “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

………………………………….                      бул. “Васил Левски” 94

Адрес за кореспонденция:                      гр. София 1504

………………………………….                      пощ. кутия № 103

ТД на НАП:…………………...          

Ид. № по ЗДДС:……………....                    за контакти: pax_pro@abv.bg

Ид. № БУЛСТАТ:…………....         

 

            С платежно нареждане от …………. 201. г. от наша банкова сметка IBAN №: …………………………………………...  BIC:……………………

при ТБ ………………………………. гр. …………………….. Ви преведохме сумата от …………………………… лева за следния абонамент:

 

                        Наименование                                Брой   Цена (лв.) Сума (лв.)

“ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН

ПЪТЕВОДИТЕЛ 2018/2019 г.” -

абонамент за получаване чрез електронна

поща e-mail съобщения с актуални

коментари за прилагане на данъчното и

осигурително законодателство                          …….      489.00      ………….

  

По Ваша сметка IBAN: BG05 RZBB 9155 1060 4126 15, BIC:RZBBBGSF  на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, ул. Гогол № 18-20.

           

Моля абонаментът да се изпраща на  e-mail:

                                                                                    .............................................................

 

 

.............................................................................................................................................................
                                               
           (Адрес)


............................................................................................................................................................. 

             (Получател: име, фамилия, длъжност, телефон)

                       

Подпис:………………………..

 

 

 

 

 


Поръчай
« Обратно съм списъка