Вход в системата: 
 
» Начало
ПАКС КОРПОРАЦИЯ ЕООД
    ФИРМЕНА ПОЛИТИКА


БИЗНЕС ПОДХОД,
РЕАЛИЗАЦИЯ,
ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТPAX CORPORATION LTD
   CORPORATE POLICY


BUSINESS APPROACH,
IMPLEMENTATION,
FINANCIAL STABILITY
"ПАКС КОРПОРАЦИЯ" ЕООД

гр. София, бул. “Васил Левски” 94

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Две десетилетия ние създаваме продукти и предоставяме услуги от най-високо професионално ниво. Вашите идеи и нашата любов към новостите ни помагат
 за тези новаторски издания и дейности. Ние се стремим към най-доброто и желаем най-доброто, така както и Вие.

ПАКС КОРОПРАЦИЯ” ЕООД предлага абонамент за ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО 
Online – КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА. Едногодишният абонамент Ви предоставя: систематизирани законови и подзаконови нормативни актове; ревалентни актове от европейското законодателство; указания и писма на Министерство на финансите и Националната агенция за приходите; практико-приложни коментари и консултации по прилагане на данъчното и счетоводното законодателство – актуални за съответния отчетен и/или данъчен период.

Ръководещ професионалния екип за консултантската система – Александър Колчев – придобил професионалната си квалификация като дългогодишен служител на Министерство на финансите на РБългария, включително като главен данъчен експерт в Главно управление на данъчната администрация; участвал в екипа, разработил новите данъчни закони на РБългария през 1997 година, и преди всичко на Закона за корпоративното подоходно облагане; участвал в курсове, семинари и екипи, съвместно с водещи експерти на Международния валутен фонд и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие; със 19-годишен стаж като издател, лектор, консултант и експерт по финансови, счетоводно-данъчни и данъчно-правни проблеми.
Ако търсите компетентност и професионализъм свържете се с нас.


 


                       


ПОЖЕЛАНИЯ

 

Пътека нека да ни води.

Отворени да са ни вратите.

Бог да ни закриля –

опора да ни бъде,

защита да ни дава.

Щедростта да ни споходи.

Милостта да ни се дава.

Успехът да ни води!